CONSILIUL DIRECTOR

CONSILIUL DIRECTOR este organul de conducere şi de administrare al Asociaţiei şi este alcătuit din minim 3 şi maxim 9 persoane

Componenţa sa este următoarea:
Preşedinte - ales de Adunarea Generală;
Vicepreşedinte – ales de membrii Consiliului Director, din rândul președintilor de filială teritorială;
Membri – preşedinţii filialelor teritoriale.
.
Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani, cu posibilitatea exercitării lui pe noi perioade de câte 4 ani. În cazul vacanţei, din oricare motiv, a unui loc în Consiliu, mandatul persoanei noi venite este doar pe perioada de timp rămasă pana la împlinirea mandatului restului membrilor.
.
CONSILIUL DIRECTOR, respectiv fiecare membru al acestuia, sunt personal răspunzători pentru toate daunele produse din culpa lor în exercitarea funcţiei, atât faţă de terţi, cît şi faţă de Asociaţie.
.
CONSILIUL DIRECTOR asigură punerea în excutare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând următoarele atribuţii:
- Asigură aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale;
- Prezintă Adunării Generale ordinare raportul de activitate pe anul anterior, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală;
- Propune bugetul de venituri şi cheltuieli şi plafonul minim al cotizaţiei şi taxei de înscriere şi modul de plată a acestora;
- Numeste membrii Comisiei de Disciplină
- Ratifică Deciziile Comisiei de Disciplină;
- Aprobă cererile de înscriere în Asociaţie şi conferă calitatea de membru de onoare;
- Hotărăşte excluderea de membrii;
- Stabileşte valoarea cotizaţiei;
- Hotărăşte încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei;
- Gestionează patrimoniul Asociaţiei;
- Hotărăște acceptarea sau refuzarea donaţiilor, legatelor sau contribuţiilor sub condiție;
- Hotărăşte modul de organizare a activităţii în cadrul Asociaţiei;
- Hotărăşte cu privire la organizarea de activități, evenimente şi acţiuni, la desfăşurarea de activităţi lucrative;
- Propune Adunării Generale modificarea Statutului, cu excepţia schimbării sediului pentru care are competenţa de a hotărî;
- Propune Adunării Generale asocieri sau afilieri la organizaţii similare din ţară sau străinătate;
- Ține evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului şi a obiectului de activitate al Asociatei;
- Numește personalul executiv, dacă este cazul, le stabilește competenţele şi salarizarea;
- Aprobă Regulamentele Asociaţiei;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CONSILIUL DIRECTOR se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea Preşedintelui Asociaţiei cu 10 zile înainte.

PREŞEDINTE
Presedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director.
Atribuţia principală a Preşedintelui este de a asigura aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale şi a Consiliului Director. În relaţiile cu terții, Asociaţia este reprezentată de către Preşedinte. Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale membrilor Consiliului Director, membrilor Asociaţiei, sau altor persoane.
e: presedinte@asop.org.ro

VICEPREŞEDINTE
Vicepreședintele Asociaţiei este înlocuitorul de drept al Preşedintelui. În cazul în care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile din orice motive Vicepreşedintele îi preia de drept atribuţiile.
e: vicepresedinte@asop.org.ro

MEMBRI CONSILIU DIRECTOR