KEYNOTE SPEAKERS

Conferința Infrastructurile verzi în abordarea teoretică și în practică: practici internaționale și naționale, 14 mai 2019

ENGLISH here!


1Speakeri G2019 Ellen Fetzer asop.org.ro 760x200 Infrastructurile verzi în educația de peisagistică – Competențe și obiective de învățare

Ellen Fetzer a obținut o diplomă de licență și un titlu de doctor în planificarea peisajului în cadrul Universității din Kassel, Germania. Din 2001, ea lucrează la școala de arhitectură peisageră, de mediu și urbanism din Nürtigen (zona Stuttgart, Germania). Ea coordonează în principal un program internațional de masterat în arhitectura peisajului (IMLA). Al doilea obiectiv al activității sale se concentrează în jurul Centrului de Didactică Universitară, unde activează ca coordonator de e-learning. Ellen lucrează susținut în domeniul învățării colaborative susținute de calculator și facilitează seminariile online în cadrul cooperărilor internaționale. În prezent ocupă poziția de Președinte al ECLAS – Consiliul European al Școlilor de Arhitectură de Peisaj.


1Speakeri G2019 Adrian Ilie asop.org.ro 760x200Smart City – intervenții inteligente sau retorică, intuiție și imaginar?

Adrian Ilie are o experiență de peste 10 ani în finanțarea investițiilor publice, managementul proiectelor de planificare și regenerare urbană sau dezvoltare regională, precum și în domeniul digitalizării și al comunităților inteligente.

Compania sa, partener al ESRI, IBM și al altor organizații globale, acționează în piața din România ca integrator și coordonator al expertizelor necesare în implementarea proiectelor majore, cu grad ridicat de interdisciplinaritate.

De-a lungul timpului a colaborat cu zeci de autorități publice din România cărora le-a oferit soluții strategice de dezvoltare, sustenabilitate, mobilitate, transformare digitală și e-guvernare. Împreună cu echipa sa, a dezvoltat aplicații specializate pentru administrația publica locală în scopul gestiunii active a fluxurilor de lucru,  analizelor sectoriale și managementului politicilor publice.

Abordarea pe care o consideră adecvată realității românești este aceea de a dezvolta conceptul de Smart City pornind de la sintagma ”networked urbanism” – ca o asamblare multi-strat de spații, infrastructuri, politici și industrii, prin aplicarea unei noi gramatici spațiale.


1Speakeri G2019 Jeroen de Vries asop.org.ro 760x200Proiectarea infrastructurilor verzi în Țările de Jos. Planificarea durabilă a rețelelor multifuncționale: dezvoltare și exemple

Jeroen de Vries este un peisagist dedicat, care și-a asumat misiunea de a promova calitatea profesională și academică a disciplinei. El îmbină viziunea și inovația cu managementul și susținerea durabilă a organizațiilor. El se implică în grupuri și proiecte unde acționează ca forță motrice: structurând, organizând discuții, ghidând luarea deciziilor, susținându-și colegii, editând și implementând rezultatele.

A absolvit titlul de peisagist la Universitatea Wageningen, cu o specializare în designul peisajului și ecologie. Jeroen de Vries a lucrat în calitate de consultant la DG Groep și ca profesor și cercetător la Universitatea de Științe Aplicate VHL.

În prezent, face parte din Consiliul Consultativ al DG Groep, este director de cercetare al Institutului LE:NOTRE și cercetător independent în domeniul peisagisticii.


1Speakeri G2019 Eugen Panescu asop.org.ro 760x200Natura orașului – Ce poate face un PUG?

Eugen Pănescu este arhitect, co-fondator al biroului PLANWERK în urmă cu 17 ani, care a contribuit la renașterea spațiului public și la transformarea practicii urbanismului în România, prin strategii publice și proiecte realizate și premiate pentru mai multe orașe din Transilvania. A avut colaborări de durată cu asociațiile profesionale din țară, cu Facultatea de Arhitectură din Cluj și cu biroul Băncii Mondiale din București. 

Este implicat în creșterea calității serviciilor oferite de arhitecții europeni și implementarea Agendei Urbane Europene, ca membru al comitetului executiv al Consiliului Arhitecților din Europa (ACE).

În proiecte și intervenții publice promovează conexiunile optime oferite de reutilizarea înțeleaptă a patrimoniului și a zonelor abandonate, eficiența energetică și a resurselor în construcții și cartiere, mobilitatea durabilă, cultura design-ului, eficiența în administrarea publică și implicarea comunitară. Atitudinile sale civice, profesionale și didactice oferă răspunsuri pozitive și responsabile problemelor urbane, prin abordarea holistică a dezvoltării, echitabilă social și economic.ENGLISH

Conference on Green Infrastructure in the theoretical and practical approach: international and national practices, 14 May 2019


1Speakeri G2019 Ellen Fetzer asop.org.ro 760x200Green Infrastructure in Landscape Architecture Education – Competences and Learning Goals

Ellen Fetzer holds a diploma and a doctoral degree in landscape planning from Kassel University, Germany. Since 2001 she is working at the school for landscape architecture, environmental and urban planning in Nürtigen (Stuttgart area, Germany). She is primarily coordinating an international master program  in landscape architecture (IMLA). The second focus of her work is in the Centre for University Didactics as an e-learning coordinator. Ellen works a lot in the field of computer-supported collaborative learning and facilitates online seminars in international cooperations. She is now president of ECLAS, the European Council of Landscape Architecture Schools.


1Speakeri G2019 Adrian Ilie asop.org.ro 760x200Smart City – smart  interventions or rhetoric, intuition and would-be?

Adrian Ilie has more than 10 years of experience in public investment financing, urban planning and regeneration projects or regional development, digitization and intelligent communities.

Its company, partner of ESRI, IBM and other global organizations, is active in the Romanian market as an integrator and coordinator of the expertise needed to implement major projects with a high degree of interdisciplinarity.

Over time, he has worked with dozens of public authorities in Romania to provide strategic solutions for development, sustainability, mobility, digital transformation and e-government. Together with his team, he has developed specialized applications for local public administration with the purpose of active workflow management, sector analysis and public policy management.

The approach he deems appropriate for the Romanian reality is to develop the concept of Smart City starting from the term "networked urbanism" – as a multi-layer assembly of spaces, infrastructures, policies and industries, by applying a new spatial grammar.


1Speakeri G2019 Jeroen de Vries asop.org.ro 760x200Green Infrastructure Design in the Netherlands. Sustainable planning of multifunctional networks: development and examples

Jeroen de Vries is a dedicated landscape architect with a mission to foster the professional and academic quality of the discipline. He combines vision and innovation with management and sustainable support of organisations. In groups and projects acting as the driving force: structuring, organising discussion, guiding decision making, supporting his colleagues, and editing and implementing the outcomes.

He graduated as a landscape architect of Wageningen University with a specialisation in landscape design and ecology. Jeroen de Vries worked as a consultant at the DG Groep and a teacher and researcher at VHL University of Applied Science.

Currently he is part of the Advisory Board of the DG Groep and Director Researcher of the LE:NOTRE Institute. He is now an independent landscape architecture researcher.


1Speakeri G2019 Eugen Panescu asop.org.ro 760x200City nature – What a PUG can do?

Eugen Pănescu – architect, co-founded after moving back from Hamburg, with his German partners in Cluj, Romania the office PLANWERK, that in the last 17 years contributed to the rebirth of public space and the transformation of the planning professional practice in Romania. He guided for 13 years the Urban Design Studio at the Cluj Architecture Faculty on brownfields transformation.

As Executive Board member of the Architects Council of Europe and coordinator of the Baukultur thematic area, he follows the European Urban Agenda and the partnerships for culture in the European Heritage Alliance, for the wise re-use and cautious retrofitting of buildings and urban areas.

Involving the public administration and the civic action, he promotes the holistic approach of heritage through social and economical equity, linking innovative public governance in planning with civic action. His ideas concern finding responsible positive answers to urban issues in cross-cultural cooperation and social awareness.


#conferintaasop2019 #asopromania #peisagistica #infrastructuriverzi #eugreenweek #iflaeurope