PROGRAM – Conferința anuală AsoP România 2019, București

Program GSGI19 1920x1080 02

ENGLISH here!

13 mai 2019 (13:00-17:00) Workshop de Arboricultură Urbană

Evenimentul anual al AsoP România este deschis de un atelier de arboricultură urbană dedicat studenților interesați de acest domeniu. Aceștia vor avea ocazia să participe la o activitate demonstrativă realizată de specialiști atestați la nivel internațional. Mai multe detalii aici.

14 mai 2019 (09:00-13:00) Adunarea Generală a AsoP România​

Adunarea Generală a AsoP România este adresată membrilor acesteia și studenților din școlile de peisagistică. În cadrul întâlnirii de anul acesta se va acorda, in memoriam, titlul de membru de onoare profesorilor Valentin Donose și Florin Teodosiu.

14 mai 2019 (14:30-18:00) Conferința Infrastructurile verzi în abordarea teoretică și în practică: practici internaționale și naționale

Această conferință este deschisă atât profesioniștilor cât și publicului larg interesat de calitatea mediului și calitatea vieții urbane. Vor realiza prezentări pe această temă următorii invitați:

  • Ellen Fetzer, președintele ECLAS (Consiliul European al Școlilor de Peisagistică)
  • Adrian Ilie, EMBA – antreprenor, partener în cadrul Synergetics Corporation,  consultant în domeniul dezvoltării regionale și al tehnologiilor inteligente de tip Smart City
  • Jeroen de Vries, Membru al Consiliului Consultativ al DG Groep, Director Cercetător al LE:NOTRE Institute, Membru al Asociației Olandeze a Pesagiștilor (NVTL)
  • Eugen Pănescu, Planwerk, Membru al comitetului executiv al Consiliului Arhitecților din Europa (ACE). Mai multe detalii aici.

Ziua va fi încheiată printr-o reuniune informală a profesioniștilor și studenților din domeniul peisagistic și din alte domenii conexe, care se va desfășura în restaurantul din campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. 

15 mai 2019 (09:00–13:00) Conferința Legislația românească și viziunea strategică de dezvoltare

Conferința va pune accentul asupra cadrului normativ național, fiind deschisă atât profesioniștilor cât și publicului larg interesat de cadrul legislativ și normele specifice. Astfel, vor fi realizate prezentări referitoare la:

  • Codul Urbanismului și viziunea asupra dezvoltării urbane durabile
  • Revizuirea Legii nr. 24/2007 a spațiilor verzi și sistemele verzi urbane  
  • Codul Patrimoniului și problematica peisajului 
  • Strategia de Dezvoltare Teritorială a României și problematica peisajului

15 mai 2019 (14:30–18:00) Dezbatere referitoare la reglementările și norme europene și naționale cu privire la calitatea mediului și calitatea vieții urbane​

La această dezbatere sunt invitați să participe reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai Ministerului Mediului și ai Ministerului Culturii, ai, administrației publice locale, instituții de învățământ superior cu programe de studiu sau de cercetare din domenii relaționate cu procesul de dezvoltarea a infrastructurilor verzi, organizații profesionale și, respectiv, organizații aparținând administrațiilor publice locale și instituțiilor asociate acestora precum și reprezentanți ai societății civile. Aceștia vor avea ocazia să intre în dialog cu politicienii aflați în prezent în cursa pentru alegerile Europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai 2019. Discuția va avea ca obiectiv central posibilitatea generării unui cadru normativ care să favorizeze dezvoltarea de infrastructuri verzi, prin implicarea cetățenilor în procesul de legiferare, în concordanță cu viziunea Uniunii Europene.

16 mai 2019 (09:00-12:00)  Masă rotundă

Masă rotundă în cadru restrâns cu reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, ai instituțiilor de învățământ superior cu programe de studiu sau de cercetare din domenii relaționate cu procesul de dezvoltarea a infrastructurilor verzi, organizațiile profesionale și, respectiv, organizații aparținând administrațiilor publice locale și instituțiilor asociate acestora precum și reprezentanți ai societății civile. Această dezbatere își propune să pună bazele unui grup de lucru pentru dezvoltarea unor norme specifice pentru generarea de infrastructuri verzi la nivel național, în contextul mai larg al Uniunii Europene.

Vernisajul expoziției IFLA Europe

Conferința AsoP 2019 ”ORAȘELE ROMÂNEȘTI: de la spațiu verde la infrastructură verde”, organizată în colaborare cu International Federation of Landscape Architects – European Region și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, se va încheia cu vernisajul expoziției IFLA Europe care îți propune să pună în valoare o serie de proiecte dezvoltate de peisagiști pe teritoriul european. 

Acest moment face trecerea către evenimentului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București Zilele Horticulturii Bucureștene și Hortus Florshow Romania – ediția a XVI-a. Acest eveniment va debuta cu lansarea Proiectului Green City dezvoltat de Ambasada Olandei în România în parteneriat cu BDG România.

Descarcă programul în format PDF


ENGLISH

PROGRAM – AsoP Romania 2019 Conference, Bucharest

13 May 2019, 13:00-17:00

The annual event of AsoP Romania is open by an urban arboriculture workshop dedicated to students that are interested in this domain. They will have the opportunity to take part in a demonstrative activity undertaken by internationally certified specialists.

14 May 2019, 09:00-13:00

AsoP Romania General Assembly is addressing to the organization’s members as well as to the students within landscape architecture schools. In this meeting the title of honorary member will be awarded, in memoriam, for professors Valentin Donose and Florin Teodosiu.

14 May 2019, 14:30 to 18:00

Conference on Green Infrastructure in the theoretical and practical approach: international and national practices, open to both professionals and the general public interested in environment and urban life quality. The following guests will give presentations on the subject:

Ellen Fetzer, President of ECLAS (European Council of Landscape Schools)

Adrian Ilie, EMBA – Entrepreneur, Partner at Synergetics Corporation, Consultant for Regional Development and Smart City Smart Technologies

Jeroen de Vries, Advisory Board member of the DG Groep, Director Researcher of the LE:NOTRE Institute, Member of The Netherlands Association for Landscape Architecture (NVTL) 

Eugen Pănescu, Planwerk, member of the Executive Council of the ACE (European Architects' Council)

The day will be closed by an informal meeting of professionals and students within landscape architecture and other related fields, which will take place in the restaurant on the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest campus.

15 May 2019, 09:00-13:00

Conference on Romanian legislation and the vision on strategic development that will focus on the national regulatory framework, the event being open to both professionals and the general public interested in this topic. Thus, presentations will be given on:

> Urbanism Code and the vision on sustainable urban development

> Revision of Law no. 24/2007 of green spaces and urban green systems

> Heritage Code and landscape issues

> The Territorial Development Strategy for Romania and landscape Issues

15 May 2019, 14:30 to 18:00

Debate on European and national regulations and norms on the quality of the environment an urban life quality. }n this session are invited to participate representatives of the Ministry of Regional Development and Public Administration, the Ministry of Environment and the Ministry of Culture, the local public administration, higher education institutions with study or research programs in fields related to the green infrastructure development process, professional organizations and organizations belonging to local public administrations and their associated institutions as well as representatives of civil society. They will have the opportunity to enter into dialogue with the politicians currently in the race for the European Parliamentary elections to be held on 26 May 26 2019. The discussion will focus on the possibility of creating a normative framework favouring the development of green infrastructures by involving citizens in the law-making process, in line with the European Union's vision.

16 May 2019, 09:00-13:00

Round table within a restricted participation, with representatives of local and central public administration, higher education institutions with study or research programs in areas related to the process of green infrastructure development, professional organizations and organizations belonging to local public administrations and institutions their associates as well as representatives of civil society. This debate aims to set up a working group that will further develop specific norms that can support green infrastructures development at national level in the broader context of the European Union.

AsoP 2019 Conference "ROMANIAN CITIES: From Green Space to Green Infrastructure", organized in collaboration with the International Federation of Landscape Architects – European Region and the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest, will end with the opening of the IFLA Europe exhibition which aims to highlights a number of landscaping projects from all over Europe.

This moment makes the transition to the event of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest Horticulture Days of Bucharest and Hortus Florshow Romania – XVI edition. This event will begin with the launching of the Green City Project developed by the Embassy of the Netherlands in Romania in partnership with BDG Romania.

Download program as PDF

2019-05-09_program_conferinta AsoP 2019