Ziua Internațională a Peisajului – 20 octombrie 2017

Cu prilejul primei Zile Internaționale a Peisajului, care are loc la 20 octombrie 2017, vă invităm să sărbătoriți alături de noi peisajul ca o componentă esențială a împrejurimilor popoarelor, o expresie a diversității patrimoniului cultural și natural comun și fundamentul identității lor, așa cum este definit prin Convenția Europeană a Peisajului.

De asemenea, cu această ocazie ne face o deosebită plăcere să  publicăm traducerea în limba română a Rezoluției „Peisaje nelimitate” semnată de cele 34 de asociații naționale ale peisagiștilor din Europa în cadrul Adunării Generale IFLA Europe care a avut loc în București în iunie 2017. 

countryside-2175353

PEISAJE NELIMITATE

(UNLIMITED LANDSCAPES)

În ultimii ani Lumea a fost supusă celei mai mari migrații din toate timpurile, aspect care a implicat strămutarea a sute de milioane de cetățeni la nivel global. Conflictele și inegalitățile economice s-au accentuat, prezentând o provocare pentru statele naționale și, în special, pentru Uniunea Europeană. Noi înțelegem că peisajul are un rol fundamental pentru multiculturalitate și că va contribui la punerea în practică a unor politici transnaționale comune care să consolideze relația dintre țări și să stabilească un echilibru în dezvoltarea durabilă a tuturor.  

Subsemnații, în calitate de reprezentanți ai celor 34 de Asociații Naționale din Regiunea Europeană a Federației Internaționale a Arhitecților Peisagiști, în urma luării în considerare în cadrul Adunării Generale București 2017 a Rezoluției Peisaje Nelimitate (Unlimited Landscapes), dorim să contribuim la prevenirea și soluționarea acestor probleme.

Prin urmare, facem următoarea declarație:

CREDEM

că Peisajele sunt o expresie cumulativă, acțiunile oamenilor alcătuind de-a lungul secolelor o împletitură bogată de evenimente care însuflețesc identități socio-spațiale diverse; 

că peisajele ne reflectă identitatea și sunt moștenirea noastră naturală și culturală vie. Peisajele sunt o componentă fundamentală a calității vieții oamenilor;

că înțelegerea îndelungatelor migrații din istorie care stau la baza identităților naționale și statale reprezintă acum o provocare în contextul globalizării;

că peisajul este, de asemenea, un continuum ecologic fără limite și este fundamental pentru biodiversitatea planetei și pentru susținerea vieții;

că frontierele neagă diversitatea culturală, diversitate care nu constă în adăugarea de identități naționale, ci în interdependențele și pluralitatea acestora;

că o gestionare atentă va preveni degradarea mediului și va spori securitatea alimentară, aspect care poate contribui la reducerea conflictelor și, prin urmare, la controlul migrației;

că luarea în considerare a soluțiilor peisagistice holistice va duce la generarea unor spații de calitate care, mai mult decât orice altceva, vor influența schimbările climatice;

 

ÎNDEMNĂM,

Consiliul Europei, Uniunea Europeană,  Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și toate statele membre IFLA Europe să acorde importanță peisajului și rolului planificării acestuia în procesul de luare a deciziilor precum și aplicării unei viziuni de ansamblu bazată pe integritate ecologică, dezvoltare economică și justiție socială indiferent de granițele politice sau de orice alt fel, pentru:

Angajarea în trecerea de la o identitate axată pe național spre o identitate Europeană bazată pe diversitate și pluralitate, evitând astfel segregarea socială. Peisajul împreună cu istoria și cultura sa este parte integrantă a identității noastre locale, iar păstrarea caracteristicilor sale este importantă și poate preveni dezrădăcinarea, oferind oportunitatea unui viitor sustenabil comun.

Asigurarea unei planificări și proiectări coerente care abordează protecția dinamicii peisajelor și programele de gestionare și planificare și care ia forma unor măsuri prin intermediul cărora emigranții și refugiații vor fi și ei implicați în procesele de planificare și de dezvoltare.

Stabilirea unor obiective comune astfel încât Statele să convină asupra unui model comun de gestionare, care recunoaște multitudinea dimensiunilor peisajului evitând soluțiile izolate astfel încât să se obțină un echilibru armonios între nevoile sociale, economice și de mediu.

Asistarea statelor și comunităților în implementarea proiectelor transfrontaliere care integrează teritoriile și încurajează autoritățile locale și regionale să colaboreze în elaborarea unor programe comune de dezvoltare a peisajului.

Promovarea cunoașterii peisajului, cunoaștere ce va fi necesară în contracararea degradării dezvoltării și a design-ului, un rezultat probabil al peisajelor supuse presiunilor actuale generate de populație și de migrație. Cunoștințele, abilitățile și experiența noastră alături de cele ale altor experți și alte părți interesate pot reuni cercetarea, cunoștințele și experiența practică în planificarea și dezvoltarea peisajelor pentru a oferi consiliere Administrațiilor, Organizațiilor Non-Guvernamentale precum și altor agenți.

Respectând alte texte internaționale și europene pe această temă, precum:

• Declarația Universală a Drepturilor Omului (Universal Declaration of Human Rights, United Nations Organization, 1948).

• Convenția privind Statutul Refugiaților (Convention Relating to the Status of Refugees, 1951).

• Convenția Europeană a Drepturilor Omului (The European Convention on Human Rights, Council of Europe,1950).

• Protocolul privind Statutul Refugiaților (Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967).

• Carta Europeană a Autonomiei Locale (European Charter of Local Self-Government, Council of Europe, 1985).

• Carta Socială Europeană (The European Social Charter, Council of Europe,1996).

• Convenția Europeană a Peisajului (The European Landscape Convention, Council of Europe, 2000).

• Agenda Teritorială (Territorial Agenda 2020, European Union, 2011).

• Programul de Acțiune pentru Mediu (Environment  Action Programme 2020, European Union, 2013).

• Recomandarea CM/Rec [2015]8 a Comitetului de Miniștri către Statele membre privind punerea în aplicare a articolului 9 din Convenția Europeană a Peisajului privind Peisajele Transfrontaliere, Consiliul Europei, 2015 (Recommendation  CM/Rec [2015]8 of the Committee of Ministers  to member States on the implementation of Article 9 of the European Landscape Convention  on Transfrontier Landscapes, Council of Europe, 2015).

Adunarea Generală IFLA Europe, București – România, Iunie 2017

2017 Resolution Unlimited Landscapes