ADUNAREA GENERALĂ – este organul suprem de conducere al Asociaţiei, alcatuită din totalitatea membrilor, inclusiv a membrilor filialelor

ADUNAREA GENERALĂ este organul suprem de conducere al Asociației și este alcătuită din totalitatea membrilor.
Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a.) aprobă strategia generală de dezvoltare, direcțiile de acțiune, obiectivele specifice și programul de activitate ale Asociației și al filialelor teritoriale ale acesteia;
b.) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației precum și bilanțul contabil;
c.) alege și revocă Președintele Asociației;
d.) confirmă membrii Consiliului Director și le stabilește indemnizația dacă este cazul;
e.) numește și revocă cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, stabilește indemnizația dacă este cazul;
f.) hotărăște modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației și aprobă modificarea actelor constitutive ale filialelor teritoriale;
g.) ia act de retragerea membrilor;
h.) validează hotărârile Consiliului Director;
i.) validează regulamentele aprobate de Consiliul Director și Codul deontologic al Asociației;
j.) hotărăște înființarea de filiale teritoriale sau de sucursale;
k.) validează închiderea filialelor teritoriale sau a sucursalelor;
l.) hotărăște afilierea la alte organizații naționale sau internaționale;
m.) stabilește valoarea minimă a taxei de înscriere și a cotizației anuale, pe categorii de membrii, periodicitatea și modul de plată către filialele teritoriale;
n.) hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și destinația bunurilor rămase după lichidare;
o.) orice alte atribuții prevăzute în lege sau decurgând din aplicarea acestui Statut.
ADUNAREA GENERALĂ se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe an în localitatea de sediu al Asociaţiei şi în şedinţă extraordinară ori de cate ori Consiliul Director apreciază că este necesar sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor Asociaţiei.
ADUNAREA GENERALĂ ordinară va fi convocată, dupa Adunările Generale ale filialelor, conform Deciziei Consiliului Director, de către Preşedintele Asociaţiei care este şi Preşedintele Consiliului Director.
ADUNAREA GENERALĂ este statutar întrunitã indiferent de numărul de membrii prezenţi personal sau prin reprezentanţi aleși dintre membrii asociați ai Filialelor Teritoriale cu o normă de reprezentare de 1 la 10.
Hotărârile se adoptă cu votul a 1/2+1 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi personal sau prin reprezentanţi aleși dintre mebrii asociați ai Filialelor Teritoriale.
Hotărârile ADUNĂRII GENERALE se afişează la sediu, se postează pe pagina de internet a Asociaţiei şi se comunică Filialelor Teritoriale.
Hotărârile luate de ADUNAREA GENERALĂ, în limitele legii şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la ADUNAREA GENERALĂ sau au votat împotrivă.
Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii ADUNĂRII GENERALE, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei şi pasibil de sancţiuni.
Hotărârile ADUNĂRII GENERALE, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către membrii asociaţi, în termen de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa.
Lucrările ADUNĂRII GENERALE se consemnează în registrul de procese verbale de către secretarul de şedinţă desemnat de Preşedinte/ADUNAREA GENERALĂ.