Conferința AsoP 2022. [bio]DIVERSITATEA PEISAJELOR. De la cercetare la practică. Modele și tendințe actuale, 17-18 noiembrie 2022, Cluj-Napoca

ENGLISH here!

 

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP organizează în perioada 17-18 noiembrie 2022 cea de-a cincea sa conferință anuală alături de partenerii: USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania (SHST), cu sprijinul companiilor ENEL și E-Distributie.

Tema conferinței este integrarea biodiversității în procesul de planificare și proiectare a peisajelor. Modul de reabilitare și de dezvoltare a peisajelor urbane și rurale depinde direct de acțiunile celor implicați. Pierderea biodiversității este evidentă și direct proporțională cu extinderea mediului construit, fapt ce se reflectă într-o influență negativă asupra calității vieții. Un sistem strategic de planificare al biodiversității peisajelor poate stabili direcții către viitor care să minimizeze impactul negativ al mediului construit asupra componentelor verzi. Scopul final al acestei abordări fiind ghidarea în conservarea, restaurarea și îmbunătățirea peisajelor urbane și rurale.

Prin tema abordată, scopul conferinței este acela de a oferi o imagine coerentă a importanței modelării peisajelor în contextul îmbunătățirii/conservării biodiversității, de a face schimb de idei conceptuale și rezultate ale aplicațiilor teoretice și practice. 

Programul Conferinței AsoP România 2022 înglobează o sesiune de comunicări/prezentări/studii de caz ale proiectelor realizate de specialiști din România și din străinătate; dezbateri; workshop; exemple de bune practici /vizite pe teren – proiecte în implementare/proiecte în pregătire.

Biodiversitatea nu este doar apanajul peisajului rural, ea fiind de multe ori foarte bine reprezentată și prezentă în zonele urbane. Aspectele referitoare la biodiversitate necesită reglementare și acțiune din partea autorităților locale și regionale. Astfel, conferința integrează puncte de vedere ale reprezentanților administrațiilor din orașe Transilvănene.

Conferința AsoP România 2022 se adresează profesioniștilor din domeniu, studenților și cadrelor didactice, reprezentanților administrațiilor publice locale și centrale, dar și tuturor celor interesați de domeniul peisagisticii și al domeniilor conexe. 

Evenimentul se desfășoară în cadrul Campusului USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei (ICHAT), Amfiteatrul Albastru, et. 2.

Pentru înscrieri vă rugăm să accesați următorul link: https://forms.gle/aCYyk5W8cybCRA986

 

Eveniment organizat cu implicarea:

 

 

 

 

 

 

Mai multe detalii

> Descarcă PROGRAMUL aici

> Descarcă TEMA Conferinței aici

> Keynote speakers

> Venue

 

> Alte materiale

… prezentare Nicolas Triboi

… prezentare Tiberiu Chiricheș

… prezentare Ana Horhat & Mircea Munteanu

… prezentare Alice Oprică

… prezentare Adina Popa

… prezentare Claudia Uglea

… prezentare Beáta Csilla Szabó & Marius Róbert Tăslăvan

… prezentare Cătălin Sabo

… prezentare Cornel Costan

  

ENGLISH

The Romanian Landscape Association – AsoP organizes its fifth annual conference on November 17-18, 2022, together with the partners: USAMV Cluj-Napoca, the Faculty of Horticulture and Business in Rural Development, the Society of Horticulture and Forestry in Transylvania (SHST), with the support of ENEL and E-Distributie companies.

The theme of the conference is the integration of biodiversity in the process of landscape planning and design. The way urban and rural landscapes are restored and developed depends directly on the actions of those involved. The loss of biodiversity is obvious and directly proportional to the expansion of the built environment, which is reflected in a negative influence on the quality of life. A strategic landscape biodiversity planning system can set future directions that minimize the negative impact of the built environment on green components. The ultimate goal of this approach is to guide the conservation, restoration and enhancement of urban and rural landscapes.

Through the topic addressed, the purpose of the conference is to provide a coherent picture of the importance of landscape modeling in the context of biodiversity improvement/conservation, to exchange conceptual ideas and results of the theoretical and practical applications.

The program of the AsoP Romania 2022 Conference includes a session of communications/presentations/case studies of projects carried out by specialists from Romania and abroad; debates; workshop; examples of good practices /field visits – projects in implementation/projects in preparation.

Biodiversity is not only the prerogative of the rural landscape, it is often very well represented and present in urban areas. Biodiversity issues require regulation and action by local and regional authorities. Thus, the conference integrates points of view of representatives of the administrations of Transylvanian cities.

The AsoP Romania 2022 conference is addressed to professionals in the field, students and teachers, representatives of local and central public administrations, but also to all those interested in the field of landscape architecture and related fields.

The event is taking place within the USAMV Cluj-Napoca Campus, the Faculty of Horticulture and Business in Rural Development, the Society of Horticulture and Forestry in Transylvania (SHST), the Blue Amphitheater, 2nd floor.

For registration, please access the following link: https://forms.gle/aCYyk5W8cybCRA986

 

Event organized with the support of:

 

 

 

 

 

 

More details

> Download the PROGRAM here

> Download the THEME OF THE CONFERENCE here

> Keynote speakers

> Venue

 

> Alte materiale

… presentation Nicolas Triboi

… presentation Tiberiu Chiricheș

… presentation Ana Horhat & Mircea Munteanu

… presentation Alice Oprică

… presentation Adina Popa

… presentation Claudia Uglea

… presentation Beáta Csilla Szabó & Marius Róbert Tăslăvan

… presentation Cătălin Sabo

… presentation Cornel Costan