CONSILIUL DIRECTOR

CONSILIUL DIRECTOR este organul de conducere şi de administrare al Asociaţiei şi este alcătuit din minim 3 şi maxim 9 persoane

Componenţa sa este următoarea:
Preşedinte - este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 4 ani, îndeplinește și rolul de Președinte al Consiliului Director și are următoarele atribuții:
a) Atribuția principală a Președintelui este de a asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director;
b) În relațiile cu terții, Asociația este reprezentată de către Președinte;
c) Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale membrilor Consiliului Director, membrilor Asociației sau altor persoane.
Vicepreşedinte - este ales de membrii Consiliului Director, din rândul lor, în prima ședință după preluarea mandatului sau în cazul vacanței, din oricare motiv, a postului de Vicepreședinte în timpul mandatului Consiliului Director.
Vicepreşedintele Asociației este înlocuitorul de drept al Președintelui, iar în cazul în care Președintele este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile din orice motive Vicepreședintele îi preia de drept atribuțiile.
Membri - care sunt președinți ai filialelor teritoriale ale Asociației. În cazul în care, în timpul mandatului, Adunarea Generală a filialei teritoriale alege un alt Președinte al filialei, fostul presedinte isi pierde calitatea de membru al Consiliului Director al Asociației, fiind inlocuit de drept de noul presedinte. .

CONSILIUL DIRECTOR asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând următoarele atribuții:
a) realizează demersurile necesare pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
b) ține evidența tuturor activităților desfășurate în vederea realizării scopului și a obiectivelor Asociației;
c) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
d) prezintă Adunării Generale ordinare rapoartele de activitate al Asociației și ale filialelor teritoriale ale acestora pe anul anterior, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, precum și situația financiară anuală;
e) propune Adunării Generale bugetul de venituri și cheltuieli și plafonul minim al taxei de înscriere și al cotizației anuale și modul de plată al acestora către filialele teritoriale;
f) propune Adunării Generale modificarea Statutului, cu excepția schimbării sediului pentru care are competența de a lua hotărâri;
g) propune Adunării Generale asocieri sau afilieri la organizații similare din țară sau străinătate;
h) aprobă regulamentele Asociației;
i) numește membrii Comisiei de Disciplină;
j) ratifică deciziile Comisiei de Disciplină;
k) conferă calitatea de membru de onoare al Asociației;
l) decide aplicarea de sancțiuni;
m) gestionează patrimoniul Asociației;
n) decide încheierea de acte juridice, în numele și pe seama Asociației;
o) decide acceptarea sau refuzarea donațiilor, legatelor sau contribuțiilor sub condiție;
p) decide modul de organizare a activității în cadrul Asociației;
q) decide cu privire la organizarea de activități, evenimente și acțiuni, precum și la desfășurarea de activități lucrative;
r) numește personalul executiv, dacă este cazul, stabilind competențele și salarizarea acestuia;
s) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CONSILIUL DIRECTOR se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare, la convocarea Președintelui Asociației.

PREŞEDINTE
- este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 4 ani, îndeplinește și rolul de Președinte al Consiliului Director și are următoarele atribuții:
a) Atribuția principală a Președintelui este de a asigura aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director;
b) În relațiile cu terții, Asociația este reprezentată de către Președinte;
c) Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale membrilor Consiliului Director, membrilor Asociației sau altor persoane.
e: presedinte@asop.org.ro

VICEPREŞEDINTE
- este ales de membrii Consiliului Director, din rândul lor, în prima ședință după preluarea mandatului sau în cazul vacanței, din oricare motiv, a postului de Vicepreședinte în timpul mandatului Consiliului Director.
Vicepreşedintele Asociației este înlocuitorul de drept al Președintelui, iar în cazul în care Președintele este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile din orice motive Vicepreședintele îi preia de drept atribuțiile.br/>e: vicepresedinte@asop.org.ro

MEMBRI CONSILIU DIRECTOR